Skip to Content
 
2019. április 24. szerda
Könyvjelzőkhöz ad
Szabadság és halál, 1848-49
Bár a múlt ismerete többnyire a történelemkönyvekre, az utókor méltatásaira vagy bírálataira épül, nagyon hasznos és fontos az egykorú följegyzések tanulmányozása, mert a régi korok valóját ezek érzékítik meg, a hajdani eseményeket ezek teszik emberileg átélhetővé. Varga Domokos olyan szöveggyűjteményt állított össze, mely 1848. március 13-tól, a bécsi forradalom kitörésétől a magyar szabadságharc leveréséig, a fegyverletételig, Haynau bosszúállásáig ad - szó szerint - közelképet. Az események időrendjébe sorolt naplórészletek, levelek, följegyzések, emlékiratok, beszámolók, cikkek, dokumentumok a kor neves alakjaitól valók.*** Például a bécsi forradalom és a Bécsbe induló magyar deputáció epizódjairól Pulszky Ferenc és Széchenyi István tudósít; március 15. forradalmi történéseiről Petőfi, Jókai, Táncsics, tehát az események középpontjában álló személyek. A szabadságharc hadi és hátországbeli történéseinek dokumentumai mellett a nemzetiségek és a szomszéd népek forradalmi és ellenforradalmi mozgalmait is megörökítették a korabeli tanúk (Laureanu Triborian, a karlócai szerb gyűlés határozatai, Wesselényi Miklós, Szász Károly vagy Avram lancu). Sorra rendre megidéződnek a sorsfordító események: Kossuth izzó hangulatú toborzógyűlései, Széchenyi aggodalmai, Petőfi radikalizmusa, Batthyány Lajos politikai koncepciója, a pákozdi csata sorsdöntő fordulata, az áruló Zichy Ödön kivégzése, azután a legendás hősök és történelmi alakok (Bem, Damjanich, Görgey stb.) portréi; nyomon követhető a tavaszi hadjárat megannyi sikere, a vesztes csaták keserűsége, a kormány Debrecenbe költözése, a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása és - Vajda Jánossal szólva - a Mindennek vége van tragédiája, a túlerő győzelme, a bosszú és a leverés lelki traumája. Mivel a kor hősei egyben a kor jeles szellememberei is voltak - Arany Jánostól Hunfalvy Pálig, Teleki Sándortól Vukovics Sebőig - nemcsak az eseménytörténet, nemcsak a korhangulat idéződik föl a leghitelesebben, de a 19. század derekának eszme- és kultúrtörténete is, éppen az esetleges elfogultságokkal együtt (pl. Kossuth vagy Görgey ellentmondásos megítélése, a kisebbségek iránt érzett gyanakvás stb.). Az egyszerre gazdag és célratörő, hiteles és didaktikus szöveggyűjtemény - mely a történelem tanításában is kiválóan fölhasználható - széles körben beszerzendő kiadvány. "www.kello.hu minden jog fenntartva"